SHAKI TOUR

  • Breakfast at the hotel
  • Nohur Lake
  • Shaki Karvansaray
  • Shaki Khan Palace
  • Back to Baku